Skip to content

Företaget

Miljöledningssystem

Att aktivt arbeta med miljöhänsyn i företagets dagliga produktion behöver inte innebära enorma förändringar. Dock är det viktigt att Ni själva har insett nödvändigheten och nyttan av ett mer miljövänligt sätt att arbeta.

Att införa ett miljöledningssystem är att anpassa företaget med ett effektivt hjälpmedel för att kontinuerligt övervaka, följa upp och förbättra verksamhetens miljöpåverkan till vad som kan vara förutsättningen för att vara kvar på marknaden. Ett väl genomfört miljöarbete blir en viktig del i hur företag bedöms.

Miljöarbetet är något som prioriteras för att säkerställa en långsiktig överlevnad för vår miljö. Gemensamma krafter innebär att alla i företaget gör vad som är överenskommet på vägen mot ett hållbart sätt att arbeta. En del av miljökraven uppfyller ni säkert redan och tillsammans med er går vi igenom vad som måste tillföras/utvecklas för att säkra att alla krav i ISO 14001 är uppfyllda. Vi hjälper er igång med analys av verksamheten, när analysdelen är genomförd upprättas vanligtvis handlingsplaner för att hantera arbetet med ständiga förbättringar.  Tillsammans bygger vi ett miljöledningssystem som säkerställer verksamhetens systematiska arbetssätt.

Företaget

Kvalitet

Kvalitetsarbetet är viktigt för att säkerställa er leverans till kund.

Ledningssystem är ett verktyg för att effektivt kunna styra alla processer i verksamheten. Det är ett stöd för både ledning och medarbetare i ett företag med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Har ni identifierat era processer, har ni redan sett var och vad ni behöver förbättra/förstärka ert sätt att arbeta?

Ni kommer att märka redan när ni vi möts första gången / när ni ger oss uppdraget att vi ställer bra och relevanta frågor inför ett stundande uppdrag. Vi vill känna att inte bara medarbetarna är med, utan också att ledningen är engagerad.

Vid planering av arbetet med ett kvalitetssystem så skall relevanta krav och egenskaper för verksamheten identifieras mot såsom –

  • lagar och föreskrifter
  • branschbestämmelser
  • egna kvalitetskrav och mål
  • brukarens behov  

ISO 9001: 2015 har fokus på nöjd kund. Innehållet i standarden presenterar vi gärna för er och ert företag.

Vi ger er gärna starthjälp på väg mot ett dokumenterat säkerställande av Ert Sätt att Arbeta.

Företaget

Arbetsmiljö

Bolagets anställda är viktiga… Arbetsmiljöverket kräver att alla företag skall ha en godkänd arbetsmiljödokumentation. Men det handlar det inte bara om lagar och regler.  Systematiskt arbetsmiljöarbete är en viktig fråga för alla företag, inte minst för de anställda. Det är viktigt att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en självklar och naturlig del av verksamheten. Det är också viktigt att alla anställda är engagerade, insatta och aktiva i det pågående arbetsmiljöarbetet.

Använder ni rätt hjälpmedel, skyddsmaterial, skyddsutrustning, genomför ni kontinuerliga skyddsronder, har ni en jämställdhetsplan och arbetsmiljöpolicy?  Vi hjälper Er gärna med den interna uppföljningen av ert sätt att arbeta inom området arbetsmiljö, exempelvis genomför årliga / kontinuerliga uppföljningar.

Företaget

Risk och riskbedömning  

I alla organisationer stöter vi på faktorer, internt och externt, som påverkar organisationens förmåga att nå sina mål i rätt tid. Denna påverkan på organisationens måluppfyllelse brukar vi kalla organisationens risker. Allt som sker i organisationen kan alltså utgöra en risk. Det gäller på ledningsnivå och ner till det vardagliga produktionsarbetet. Och i varje företag hanterar vi risker genom att vi identifierar och analyserar dem. Därefter värderar vi risken för att fastställa om risken bör modifieras genom någon typ av riskbemötande. Denna process är komplex och bör i vissa faser även involvera företagets intressenter.

Framgångsrika organisationer har utvecklat och implementerat ett systematiskt sätt att hantera sina viktigaste risker och kan därmed på ett bättre sätt göra hållbara prognoser, vilket i sin tur ger möjlighet att använda sina resurser på ett mer effektivt sätt. Systematisk riskhantering på alla nivåer i företaget ger en större möjlighet för organisationen att undvika onödiga kostnader och att utvecklas och blomstra.

Är ni i början av ert arbete med att utveckla en strategi och ett system för riskhantering?

Vi hjälper er gärna med att genomföra en övergripande inventering av de risker som finns och kartlägga hur de hanteras idag. Inventeringen som utförs använder ni sedan som grund för att hitta rätt nivå i er fortsatta utveckling av det systematiska riskhanteringsarbetet.

ISO 31000: Risk management / Riskhantering ligger till grund för arbetet

Företaget

Informationssäkerhet: Riskhantering  

Att skydda affärskritisk information och era IT-system mot dagens IT-relaterade hot är en stor utmaning och det kräver kunskap, kännedom och bred erfarenhet.

I vårt nätverk av branschkunnig personal kan vi erbjuda den expertisen. Vi har tillgång till personal med lång erfarenhet inom området som gör att vi kan stötta våra kunder i alla delar av det arbetet. Från att identifiera eventuella eller aktuella hot, se över nulägesbilden och sårbarheterna för att hantera och åtgärda redan identifierade risker och säkerhetsbrister.

Utbildning  

Effektiv styrning inom strategisk kvalitetsstyrning, effektiva verksamhetssystem och hållbart ledarskap är något som framgångsrika organisationer strävar efter. Förändringsarbete kräver förmåga att skapa, initiera och driva förändringar/förbättringar inom organisationen. Det kan innebära att det behövs en breddning eller ett lyft av befintlig kompetens och/eller en riktad information till alla eller delar av företagets medarbetare.

Vi erbjuder utbildningar och semiarier inom de områden som vi är experter på: Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Riskhantering och Ledarskap.

Tillsammans med er gör vi en analys av utbildningsbehovet och utifrån ett grundkoncept skräddarsyr vi utbildningen för hela företaget, grupper eller enskilda medarbetare. Och naturligtvis sätter vi gemensamt upp mätbara mål för utbildningen.

Företaget